Aangemaakt: 03-12-2015 14:06

Inleiding

Welkom op de website van de Mantelzorgpas Voorne. De Manelzorgpas heeft U ontvangen als Mantelzorger.

De Mantelzorgpas is een gratis betaal- en kortingspas voor mantelzorgers. Met de pas kan een mantelzorger bij diverse winkels en voorzieningen in Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne betalen. De deelnemende winkels en voorzieningien kunnen hierbij bovendien korting verstrekken. De korting geldt alleen mits betaald wordt met de Mantelzorgpas. De gemeente Voorne kan haar waardering voor U als mantelzorger uitspreken door jaarlijks een tegoed toe te kennen op uw Mantelzorgpas.

De Mantelzorgpas wordt U aangeboden door de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne maar de feitelijke dienstverlening rond Mantelzorgpas Voorne zoals het maken van de Mantelzorgpas, het aansluiten van winkeliers, het afhandelen van de spaar-, betaal- en inwisseltransacties of het afhandelen van vragen en klachten zal geschieden door de GROUPCARD BV.

De waardering in de vorm van een gift van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne ontvangt U als tegoed op uw Mantelzorgpas Voorne. Als pashouder ontvangt U toeganggegevens waarmee U kunt inloggen op deze website en uw saldo en transacties kunt bekijken. Vervolgens kunt U onder andere het tegoed besteden aan artikelen, producten of diensten bij aangesloten bedrijven.

Bij uw aanmelding dient U akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”), die hieronder zijn weergegeven. Wij vragen U dan ook deze Voorwaarden goed te lezen alvorens U ermee akkoord gaat. Tevens maken we U attent op het Privacy Statement waarin het beleid op het gebied van privacy is beschreven.

In de Voorwaarden wordt gesproken over de Mantelzorgpas. Alle Voorwaarden zijn van toepassing op houders van de Mantelzorgpas Voorne die deze na aanvraag via één van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben verkregen.

Artikel 1 De Mantelzorgpas Voorne

 1. U garandeert te voldoen aan alle voorschriften voor het gebruik van de Mantelzorgpas Voorne en garandeert de Mantelzorgpas niet te gebruiken in strijd met enige wettelijke bepaling.
 2. U garandeert dat U wettelijk bevoegd bent gebruik te maken van de Website en U aan te melden voor en gebruik te maken van de kortingen en acties. U dient de leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben of toestemming te hebben van uw wettelijk vertegenwoordiger. Meer informatie over minderjarigen en de kortingen en acties, vindt u op de Website.
 3. Indien U het door U bij aanmelding verkregen of opgegeven wachtwoord bent vergeten, dan kunt U dit via de website van de Mantelzorgpas Voorne kenbaar maken zodat U een nieuw wachtwoord kunt instellen. Dit nieuwe wachtwoord dient U zelf na het wijzigen te bevestigen volgens de aangegeven instructies.
 4. De Mantelzorgpas Voorne is bestemd voor privégebruik en mag uitsluitend voor de op de Website omschreven doeleinden gebruikt worden.
 5. De Mantelzorgpas Voorne is persoonlijk en kan alleen door en ten behoeve van U zelf en uw gezinsleden worden gebruikt. U bent dan ook niet gerechtigd de Mantelzorgpas Voorne van een ander, niet zijnde een gezinslid, te gebruiken of uw pas aan een ander, niet zijnde een gezinslid, ter beschikking te stellen.
 6. Het is niet toegestaan de Mantelzorgpas Voorne te gebruiken op een manier die de kortingen en acties schade toebrengen. Indien het vermoeden bestaat dat sprake is van misbruik van de Mantelzorgpas Voorne, de gemeente en haar partners (nationale en lokale sponsors/bedrijven bij wie U voordeel geniet of korting kunt sparen) zijn we gerechtigd de Mantelzorgpas Voorne in te nemen of te blokkeren zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn jegens U.
 7. In geval van verlies of diefstal van de Mantelzorgpas Voorne dient U dit door te geven via de website van Mantelzorgpas Voorne. GROUPCARD BV zal ervoor zorgdragen dat U een nieuwe pas ontvangt. Volg ook hier de instructies zoals die op de website staan aangegeven.
 8. Als Mantelzorger heeft u één keer per jaar recht om de waardering te ontvangen. Het maakt hierbij niet uit of u voor één of meerdere zorgvragers zorgt, zolang u minimaal 8 uur per week voor een periode langer dan 3 maanden zorg verleent. Onder deze voorwaarden ontvangt u dus één Mantelzorgpas met een tegoed van € 100,- per jaar.

Artikel 2 Gegevens

 1. U garandeert zorg te dragen dat uw gegevens, waaronder – maar niet beperkt tot – uw adresgegevens, volledig, juist en actueel zijn.
 2. U garandeert, indien bepaalde gegevens gewijzigd zijn, deze binnen dertig dagen na wijziging door te geven op de website van Mantelzorgpas Voorne.
 3. In het kader van kortingen en acties kunnen bepaalde derden persoonsgegevens van U verwerken. Alle informatie met betrekking tot het gebruik van uw gegevens is te raadplegen in het Privacy Statement.
 4. De toestemming zoals vermeld omvat uitdrukkelijk niet het gebruik voor commerciële doeleinden door Mantelzorgpas Voorne of derden. Hiervoor dient U expliciet toestemming te geven op de Website.
 5. GROUPCARD BV is gerechtigd u met regelmaat een e-mail (digitale nieuwsbrief) te sturen met een overzicht van het door U gespaarde tegoed. Deze e-mail bevat tevens aanbiedingen van partners waar uw tegoed in te wisselen is. Door aanvaarding van de Voorwaarden geeft U expliciet toestemming hiervoor.

Artikel 3 Korting

 1. Het door U gespaarde of opgebouwde tegoed komt enkel toe aan U, met inachtneming van het bepaalde in de Voorwaarden. De Stichting Derdengelden GROUPCARD beheert het tegoed voor U.
 2. Het gespaarde tegoed blijft geldig zolang de Mantelzorgpas Voorne bestaat, de reeds gespaarde korting blijft gedurende een periode van maximaal zes maanden na beëindiging van uw deelname aan de Mantelzorgpas Voorne geldig en kan gedurende die periode gebruikt worden.
 3. Indien U een aankoop doet bij een aangesloten partner die tevens aan een ander loyaltyprogramma deelneemt, dan kunt U slechts gebruik maken van hetzij de Mantelzorgpas Voorne, hetzij het andere loyaltyprogramma.
 4. Een bij de Mantelzorgpas Voorne of GROUPCARD BV aangesloten partner kan besluiten dat bepaalde in zijn winkel geldende acties niet met de korting van de Mantelzorgpas Voorne samengaan. Hierover informeert de betreffende partner.

Artikel 4 Beëindiging

 1. U bent te allen tijd gerechtigd uw deelname aan de Mantelzorgpas Voorne te beëindigen door uw account te deactiveren via de menukeuze Mijn Mantelzorgpas/ Mantelzorgpas blokkeren. Hierna kunt U niet meer betalen met de Mantelzorgpas Voorne en ook geen voordeel meer verkrijgen. Het opgebouwde salde blijft gedurende een periode van maximaal zes maanden na beëindiging van uw deelname aan de Mantelzorgpas Voorne beschikbaar en kan gedurende die periode gebruikt worden.
 2. GROUPCARD BV behoudt zich het recht voor om U, met onmiddellijke ingang en zonder dat enige ingebrekestelling daartoe vereist is, uit te sluiten van enig of elk verder gebruik van de Mantelzorgpas Voorne indien U op enige wijze handelt in strijd met de Voorwaarden, onverminderd het recht van GROUPCARD BV om nadere rechtsmaatregelen tegen U te nemen en schadevergoeding te eisen.
 3. GROUPCARD BV is te allen tijde gerechtigd de Mantelzorgpas Voorne te beëindigen. GROUPCARD BV zal de deelnemers aan de Mantelzorgpas Voorne hiervan in beginsel tenminste zes maanden van tevoren op de hoogte stellen. Het opgebouwde tegoed blijft gedurende een periode van tenminste zes maanden na beëindiging van de Mantelzorgpas Voorne geldig en kan gedurende die periode gebruikt worden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. GROUPCARD BV sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit gebruik van de Website, de acties en kortingen van onze partners en/of de Mantelzorgpas Voorne.
 2. De in de Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GROUPCARD BV.

Artikel 6 Vrijwaring

 1. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Mantelzorgpas Voorne geschiedt op eigen risico.
 2. U vrijwaart GROUPCARD BV, en aan haar gelieerde (rechts-)personen en vennootschappen alsmede derde partijen met wie GROUPCARD BV samenwerkt in het kader van de Mantelzorgpas Voorne volledig voor alle mogelijke aanspraken van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het niet voldoen aan de Voorwaarden en/of verband houden met enig beweerdelijk gebruik of misbruik van de Website, de acties en kortingen van onze partners en de Mantelzorgpas Voorne door U of derden, al dan niet handelend met toestemming van U.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Website, de acties en kortingen van onze partners en de Mantelzorgpas Voorne berusten uitsluitend bij GROUPCARD BV en/of haar licentiegevers.
 2. U zult (delen van) de Website, de acties en kortingen van onze partners en de Mantelzorgpas Voorne waarop intellectuele eigendomsrechten berusten niet zonder voorafgaande toestemming van GROUPCARD BV verveelvoudigen, openbaar maken, of ter kennis aan derden brengen, met uitzondering van normaal gebruik dat is toegestaan op grond van de Voorwaarden.
 3. U zult aanduidingen van GROUPCARD BV en/of haar licentiegevers betreffende intellectuele eigendomsrechten terzake van de Website, de acties en kortingen van de partners en de Mantelzorgpas Voorne, waaronder begrepen auteursrechten, handelsnamen en merken, niet verwijderen of wijzigen.

Artikel 8 Diversen

 1. Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde door GROUPCARD BV aangepast worden. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op de Website van kracht. GROUPCARD BV adviseert daarom de Voorwaarden op de Website regelmatig te bekijken.
 2. Indien en voorzover enige bepaling van de Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. GROUPCARD BV zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 3. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 4. Alle geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met de Voorwaarden worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.


Over de Mantelzorgpas Voorne

De Mantelzorgpas Voorne is een samenwerkingsverband van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne met als doel mantelzorgers in de deze gemeenten te waarderen. Door middel van deze waarderingspas geniet de mantelzorger het gehele jaar door van voordelen bij lokale ondernemers en maatschappelijke initiatieven.      GROUPCARD
 Naar boven